.  .Urząd Miejski w Łobzie
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Straż Miejska

Straż Miejska

 

Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej pełni p. Jerzy Ratajski

Tel.: bezpośredni (91) 397-61-58, centrala (91) 397-40-01/02

e-mail: sm@lobez.pl

Straż Miejska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

Zadania Straży:    

1)       ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)       kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

3)       kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

4)       kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno - remontowych,

5)       oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

6)       asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

7)       informowanie właściwych organów, służb lub instytucji o:

a)       zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej,

b)       osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej,

c)       nieprawidłowościach w zakresie stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

d)       wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży oraz o przestępstwach,

e)       przypadkach samowoli budowlanych,

f)         innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia,

8)       fizyczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń - do czasu przybycia właściwych służb,

9)       udzielanie pomocy obywatelom w drobnych sprawach życia codziennego,

10)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawa o ruchu drogowym,

11)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, usuwania awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

12)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

13)   współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

14)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,

15)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Lew (21 Marca 2006)
informacje wytworzył: (21 Marca 2006)
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 207233