.  .Urząd Miejski w Łobzie
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ):
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR XXXIV/344/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łobez.pdf

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13

tel.: (091) 3974001(02), fax.: (091) 3974373,

e-mail: lobez@lobez.pl

www.lobez.pl

SYMBOL

FB - 02

NAZWA PROCESU

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i wydanie decyzji
w sprawie zobowiązania podatkowego – podatek rolny

 od osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA

l        Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969 ze zm./

l        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 ze zm./

l        Uchwała Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

l        Uchwała Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 

I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji w sprawie podatku. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku zostaje wezwany do przedłożenia dokumentów. Formularze informacji podatkowej można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, w pokoju 41 bądź pobrać ze strony internetowej www.bip.lobez.pl.

Formularze podatkowe przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub w  pokoju nr 41. Informacje można również składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez stronę www.bip.lobez.pl

 

Druk do pobrania - informacja w sprawie podatku rolnego – INRL- 1 DOC (MS Word)

 

UCHWAŁA Nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. pdf

 

UCHWAŁA NR XXXIV/344/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łobez.pdf

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

l        Wypełniony formularz- informacji na podatek rolny.

l        Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania nieruchomości  np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, umowa dzierżawy

 

III. OPŁATY

     

Nie podlega opłacie.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

Po złożeniu wypełnionej informacji następuje wydanie decyzji, która doręczona jest podatnikowi

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

30 dni

 

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

.

VII.  INFORMACJE DODATKOWE

 

1.       Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny  niedotrzymania terminu i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy /zgodnie z art.140 ustawy -Ordynacja podatkowa/.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Wydział Finansowo - Budżetowy- inspektor ds. wymiaru podatków Małgorzata Mosiądz, pokój nr 41, tel. tel. 091 397 61 50

 

 

 FB - 02

Wydanie V z dnia 25.11.2011 r.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Lew (12 Marca 2009)
informacje wytworzył: (12 Marca 2009)
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 206699